Algemene voorwaarden Slaapzakken-Discounter.nl


1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, reserveringen, bestellingen en overeenkomsten van Slaapzakken-Discounter.nl zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden ( hierna: Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden zijn via internet te raadplegen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of reservering houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Slaapzakken-Discounter.nl worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door Slaapzakken-Discounter.nll ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Slaapzakken-Discounter.nl zijn vrijblijvend. Slaapzakken-Discounter.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Al geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Slaapzakken-Discounter.nl. Slaapzakken-Discounter.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Slaapzakken-Discounter.nll dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3  In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft u het recht op een "afkoelingsperiode" van 14 werkdagen (uitgangspunt is de afleveringsdatum) na levering van uw artikel. Binnen deze periode kunt u de goederen ongebruikt zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten zijn altijd voor uw rekening.

.

3 Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen zijn uitdrukkelijk bestemd voor particulieren.
3.2 Betaling dient te geschieden vooraf per bank/giro.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Slaapzakken-Discounter.nl  is vermeld en dit door Slaapzakken-Discounter.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11

 

4 Product

 

De geleverde producten van Slaapzakken-Discounter.nl zijn direct klaar voor gebruik u hoeft geen onderhoud te plegen voordat een van deze producten gebruikt kan worden. De slaapmat moet wel eerst 24 uur luchten om het maximale rendement te behalen.

4.2 Afbeeldingen op de website dienen als illustratie, de kleur of vorm kan afwijken van de afbeelding. Wanneer er sprake is van een afwijking en u als klant gaat niet akkoord treedt artikel 5.4 in werking.


5 Levering

 

5.1 Indien uw bestelling of reservering op voorraad is streeft Slaapzakken-Discounter.nl  ernaar uw bestelling of reservering zo spoedig mogelijk te leveren. Indien uw bestelling of reservering niet voorradig is zal overleg met de klant plaatsvinden, Slaapzakken-Discounter.nl stelt de klant hiervan per email of telefoon op de hoogte. Verzending van pakketten geschied via PostNL : basis verzending niet verzekerd €6,75.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van Slaapzakken-Discounter.nl vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld. Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag, welke door Slaapzakken-Discounter.nl na bestelling zal worden medegedeeld. Indien u deze toeslag niet accepteert kunt u de bestelling kosteloos annuleren.

5.4 RETOURZENDINGEN Binnen 14 dagen accepteren wij retourzendingen. Vermeld hiertoe bank- of Postbank rekeningnummer. Het aankoopbedrag zal per omgaande teruggestort worden op uw rekening, met aftrek van de door ons gemaakte vracht- en rembourskosten voor zowel het bezorgen als ophalen. Ongefrankeerde stukken worden evenals goederen zonder afzender door ons geweigerd. Indien aankopen geannuleerd worden vóór verzending, dan worden eventueel gemaakte kosten aan u doorberekend.


6 Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat op grond van enige overeenkomst aan Slaapzakken-Discounter.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering over.

 

7 Garantie


7.1. Slaapzakken-Discounter.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Slaapzakken-Discounter.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Schade veroorzaakt tijdens het vervoer, dient u z.s.m. na aflevering te melden. U dient het pakket direct te controleren Bij zichtbare schade dient u deze direct mee retour te geven aan de transporteur. Wij nemen achteraf geen klachten van zichtbare schade in behandeling.U dient het pakket direct te controleren wij nemen echter geen klachten van overige schade in behandeling na 2 dagen.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Slaapzakken-Discounter.nl  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening komen. Voor zelf afgehaalde producten geldt dat retourneren binnen zeven dagen mogelijk is echter restitutie van de factuurwaarde is niet mogelijk, wel vervanging door nieuwe producten


8 Reclames en aansprakelijkheid


8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Slaapzakken-Discounter.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee werkdagen na de aflevering op de hoogte stellen.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Slaapzakken-Discounter.nlde keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


9 Bestellingen / communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u enSlaapzakken-Discounter.nl , dan wel tussen Slaapzakken-Discounter.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Slaapzakken-Discounter.nl, is Slaapzakken-Discounter.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slaapzakken-Discounter.nl

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Slaapzakken-Discounter.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10 Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Slaapzakken-Discounter.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Slaapzakken-Discounter.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11 Disclaimer


11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Slaapzakken-Discounter.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

12 Diversen


12.1 Indien u aan Slaapzakken-Discounter.nl  schriftelijk opgave doet van een adres, is Slaapzakken-Discounter.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Slaapzakken-Discounter.nl  schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
12.2 Wanneer door Slaapzakken-Discounter.nl  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Slaapzakken-Discounter.nl  deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Slaapzakken-Discounter.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Slaapzakken-Discounter.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Slaapzakken-Discounter.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd


Zoeken